Ôma  Âcimostâkêwin Pimohcêskanas asici Kanawêyihcikêwak

Ôma Âcimostâkêwin Pimohcêskanas asici Kanawêyihcikêwak

Ôma Âcimostâkêwin Pimohcêskanas kiskinohtaham pîkiskwêwin âyîtawâyihk kanawêyihcikêw êkwa maskihkîwiskwêw mêkwâc Kanawêyihcikêw kakwê nâkatohkêw mistahi iyikohk kiskêyihtamohiwêwin

Doctor
Tâpitawî nikakwê sîtoskâtên nikâwiy ô-tamahcihowin nâkatohkâtowin pîmatisiwin ta-nawacî nisitohtamân kîkway ka-môsihtât. Mâka niâyimihon ta-pisiskêyihtamân kahkiyaw ô-âhkosîwikamik kiyokêwina, wâh-wâpahcikêwin kîsihcikâtêwina, êkwa kotaka sêhkê wâpahtahiwêwina ohci isayâwin. Nikakwê masinahên mîna nikanawêyihtên kiskêyihtamohiwêwin ita ka-kaskihoyân, mâka âyiman ta-pisiskêyihtamân. Ihtakon cî âpacihcikana ta-wîcihikôyân asici ôma?
Kahkiyaw otahkôsiwak pîhci ôma nanâtawihiwê-kamik, asici mîna kikâwiy, ayâwak cikâstêpayicikanisihk masinahikan nanâtawihitowin âcimowasinahikan, êwako mâna kiskinawâcihcikâtêw isi EMR. Ôma EMR pîsâkwan sêhkê wâpahtahiwêwin kiskêyihtamohiwêwin ohci isayâwin, kiyokêwina, wâh-wâpahcikêwin êkwa nanâtawihiwêwin itêyihtamowin. Êyiwêhk, ôma kiskêyihtamohiwêwin ihtakon piko kiki otahkôsiwak êkwa âhkosîwikamik nâkatohkâtowin otatoskêwak. Ayis pahki ohci kikâwiy wîtotîmâkana nâkatohkâtowin otatoskêwak, ihtakon isi kiya ta-kâhcitinamin âcimowasinahikana.
Patient
Doctor
Tanisi isi êwako ta-itotamân? Itêyihtakwan nawac naki wîcihaw kîspin ta-ayâyân kâhcitinikatêwin, mîna ta-sîtoskawakik maskihkîwiyiniwak êkwa maskihkîwiskwêwak ka-pakitinahkik in nâkatohkâtowin isi nikâwiy.
Kiki isi ta-mêkawêyin kâhcitinikatêwin kikâwiy piko ta-pakitêyihtahk ta-mâtinamakêt itamahcihowin âcimostâkêwin asici kiya. Êwako isihkâtêw têpêyimowin. Êkota piko, nakaskihtânân ta-mâtinamakêhk ôma âcimostâkêwin asici kiya. Kîspin ispîhk kî-sâkihâkanak namôya kî-pakitêyihtam kêhciwâc têpêyimowin ayis ohci isayâwin, piko ta-pîkiskwâcikâtêk kotak paminikêwina.
Patient
Doctor
Âw, êkospîhk nikâwiy pakitêyihtam têpêyimowin kiki niya itamahcihowin âcimostâkêwin kâhcitinikatêwin, tânitê ta-ohtinamân ôma kiskêyihtamohiwêwin?
TBD: Kiki êyiwêhk nanâtawihiwê-kamik, niayân
Kiki êyiwêhk nanâtawihiwê-kamik, niayânân cikâstêpayicikanisihk masinahikan otahkôsiwak pîhtikwêwin êkota kâhcitinikatêwin kikâwiy ô-kiskêyihtamohiwêwin. Napakitinêynân isi pihtikêwin êkosi isi kâhcitinikatêwin isi cikâstêpayicikanisihk masinahikan otahkôsiwak pîhtikwêwin. Êkota ka-kî-miskên cikâstêpayicikanisihk âcimowasinahikan ohci âhkosîwikamik kiyokêwina, wâh-wâpahcikêwin kîsihcikâtêwina, êkwa kotaka sêhkê wâpahtahiwêwina ohci isayâwin.Naki mâtinamakân cî ôma kiskêyihtamohiwêwin cikâstêpayicikanisihk masinahikanally asici kotakak ayisiyiniwak ka-pisiskêyimacik nikâwiy? Kîkway mâka sîtoskâkêwak otatoskêw?
Patient
Doctor
Naki mâtinamakân cî ôma kiskêyihtamohiwêwin cikâstêpayicikanisihk masinahikanally asici kotakak ayisiyiniwak ka-pisiskêyimacik nikâwiy? Kîkway mâka sîtoskâkêwak otatoskêw?
Kâhcitinikatêwin isi kikâwiy EMR âcimostâkêwin êwako kiya piko kiki, kîspin piko kikâwiy mna têpêyimow isi kotakaka – wiya ôma ka-wiyasiwâta. Asici piko itowahk EMR âcimostâkêwin, itasihkêwina ayâwak kâcisowin êkwa pisiskêyihcikêwin towihkâna êkwânihi âstamêhk kâhcitinikatêwin êkwâniki piko kikâwiy ka-nawasona ta-mâtinamakêhk ô-kiskêyihtamohiwêwin asici. Pikwana ayisiyiniw ka-natawêyihta ahpô ka-nitawêyihta kâhcitinikatêwin isi EMR âcimostâkêwin nantwêyihtâkwan êyiwêhk têpêyimowin ohci kikâwiy, tâpiskôc paminikêwin ka-itocikâtêk kiki kiya ta-kâhcitinamin ôma âcimostâkêwin kâhcitinikatêwin. Êkosi ka-itwêhk, kahkiyaw kîkway ôma itasihkêwin ta-kî-itocikâtêw ta-nakinâtêk ohci mâtinamakêwin kiskêyihtamohiwêwin mayâw ka-kahcitinamin. Kakêskimitinân mâka, ta-kêhcinahow kikâwiy namoôy nanitaw itêyihta ayis ohci ô-tipiyawê itamahcihowin kiskêyihtamohiwêwin, êwako itêyihtakwan manâcihtawin êkwa kâcikâtêwin.
Patient
Doctor
Nakiwâpahtên cî awina mêkwâc ayâw kâhcitinikatêwin isi ôma âcimostâkêwin?
Isi iyinito sîhkihkêmowin, kikâwiy ô-nâkatohkâtowin maskihkîwiyiniwak piko ta-kî-wâpahtam ô-tipiyawê itamahcihowin kiskêyihtamohiwêwin. Pikwana kotak ayiwak piko ta-ayât têpêyimowin isi âcimostâkêwin kâhcitinikatêwin, mâka kî-ihtakon atiht pakitêyihcikâtêwina exceptions tâpiskôc âhkosîwikamik opaminikêwak ayâwak kâhcitinikatêwin isi EMR pamihcikêwin. Ihtakon tâpitawî tahtahkwâw âstâsôwin ispîhk ka-pakitêyihtamin mâtinamakêwin âcimostâkêwin, mâka tahtahkwâw âstâsôwin pîhci êwako ôma nawac âstamêhk. Ayisiyiniwak ka-môsahkinahkik âcimostâkêwin isihkâtêwak Âcimostâkêwin Kanawêyihcikêwak. Kanawêyihcikêwak êkota ayâwak ta-kêhcinahow kikâwiy ôma âcimostâkêwin môsahkinikâtêw mînopayin isi. Ihtakowak mihcêt ayisiyinwak ka-nâkatêyihtahk ô-kâcisowin - isihkâsôwak Âcimostâkêwin Opaminikêwak êkwa nakacihtamohiwêwak êwako kiki. Wiyawow ânwêyihcikasowak kîspin namôy ka-pakitêyihmihcik âpacihtawak kâhcitinam âcimostâkêwin kâhcitinikatêwin. Êkwâniki piko ka-pakitêyihmicik âpacihtawak ohci âcimostâkêwin ta-kî- kâhcitinam kâhcitinikatêwin êkwa wâpahtam ô-kiskêyihtamohiwêwin. Ayisiyiniwak ka-paminahkik tipiyawê itamahcihowin kiskêyihtamohiwêwin piko ta-pimitisahakik wiyasiwêwina êkwânihi namôy ka-pakitiyihcikâtêk isi wiyawaw ta-mâtinamakêhk âcimostâkêwin êka kîkway pakitêyihtamowin. Kîspin kî-âcimostâkêwin ka-mâtinamakêhk êka kîkway pakitêyihtamowin, êkwana ayisiyiniw wiya ânwêyihcikasow. Pîyisk, kîspin wîhkâc kî-miskên kikâwiy ôma âcimostâkêwin kî-mâtinamakêhk êka kwayask, ka-kî-sihkitisahikân.
Patient
Doctor
Êwako ohci ka-ihtakohk itamahcihowin kiskêyihtamohiwêwin, naki wîcihiwân cî ta-osihtahk nanâtawihiwêwin wiyasiwêwina kiki nikâwiy?
Nâkatohkâtowin wiyasiwêwina tâpitawî êkwânihi osihcikâtêwa asici kikâwiy ô- maskihkîwiyiniwak, maskihkîwiskwêwak êkwa nâkatohkâtowin otatoskêwak. Ôma kiskêyihtamohiwêwin pîhci EMR ka-kî-wîcihkon êkwa kî-wîtotîmâkanak ta-ayâhk kiskêyihtamohiwêwin mamiskocikêwin asici nâkatohkâtowin otatoskêwak.
Patient
Doctor
Kîspin niwâpahtên patapahtamowin pîhci itamahcihowin kiskêyihtamohiwêwin, awina ta-kî-pîkiskwâtak ta-mêskotonikâtêk?
Kîspin kî-tâpwêyihhten piko itowahk ohci kiskêyihtamohiwêwin pîhci ôma pîhtikwêwin namôy katawa, kayâsayi, ahpô namôy pônihcikâtêw, kikâwiy ta-kî-natotam ta-mêskotonikâtêk. Natotamawin kiki mêskotonikâtêwin ta-kî-itisahikâtêk isi nâkatohkâtowin opaminikêw êwako ka-kî-nistam môsahkina ôma kiskêyihtamohiwêwin (âcimostâkêwin kanawêyihcikêw).
Patient
Doctor
Kîspin nikâwiy mêskotonam âhkosîwikamik ahpô maskihkîwiyiniw, êwako ôma EMR ta-itisahikâtêw isi oskayi nâkatohkâtowin otatoskêwak?
Nikohcitânân ta-kêhcinâhôyah EMR âcimostâkêwin êwako kâhcitinikatêw mîna ihtakon kiki oskayi otahkosiwak ohci nâkatohkâtowin otatoskêwak. Mâka, kaskihtâwin kiki wiya oskayi ô-nâkatohkâtowin otatoskêwak ôma âcimostâkêwin kâhcitinikatêwin êwako pakosêyimowin ohci mihcêhîs kîkway. Nikohcitânân ta-nîkânîstama kâhcitinikatêwin ispîhk ka-itêyihtakwa mîna ki-wîhtamatitinân ta-kî-wîhtamowicik kikâwiy mêkwâc êkwa oskayi nâkatohkâtowin otatoskêwak kîspin ê-wî-mêskotonamin âhkosîwikamika, êkosi isi nawac ni kwayâcihônân tanisi isi ta-wîcihôwiya asici kâhcitinikatêwin ahpô ta-itisahikâtêk âcimostâkêwin.
Patient
Doctor
Kwayask. Kinanâskomitin ka-naskomowiyin nikakwêcihkêmowina. Nimiwêyihtên ê-kiskêyihtamân ihtakon nawasonikêwin ka-nisitohtamân nikâwiy mîna kotaka wîtotîmâkanak ô-nâkatohkâtowin pîmatisiwin. Namâcihtân ta-pîkiskwatak nikâwiy mahti ê-nahêyihtahk êkwa mahti ê-pakitêytahk têpêyimowin isi kâhcitinikatêwin EMR ôma âcimostâkêwin. Ni itêyihtên ta-pêyasêyihtam ê-ayahk ôma nawasonikêwin mîna niki wîcihiwân êkwa ayiwâkês.

Kiki itâpatisiwin ohci ôma Âcimostâkêwin Pimohcêskanas, Canadian itwêwina mîna kiskinohwahikêwin kî-âpatan kiki itasinahikêwin. Nisitawêynênân êkwînima pah-pîtos okimâwapiwina êkwa/ahpô âcimostâkêwin kanawêyihcikâtêwin wiyasiwêwina asici pah-pîtos itwêwina ahpô kiskinohwahikêwin ta-kiskinohwahikêhk pêyakwan kiskinawâcihcikâtêwina. Mahti wâpahta ôhi FAQs kiki ayiwâk kiskêyihtamohiwêwin.